Екип - Учители


 Учители начален етап на основното образование

    1.Белма Хашимова Ибрямова – старши  учител   подготвителна група
    2.Светлана Димитрова Иванова –старши учител
    3.Мария Маринова Георгиева  - старши учител
    4.Тинка Братанова Ранкова – старши учител
    5.Геновева Братанова Петрова – старши учител
    6.Илка Гинчева Вълева – старши учител начален етап  с чужд език

ІІІ.Учители по общообразователна подготовка в  средното образование  V-VІІІ кл.
    1.Снежана  Димитрова Янева – главен учител
    2.Мустафа Кямилов Мустафов – главен учител
    3.Диана Николова Иванова – старши учител
    4.Гюнгюл Мурадова Маринова – учител
    5.Иван Иванов Александров – учител

ІV.Учители в ПИГ
    1.Валентина Колева Андонова- старши учител
    2.Емилия Жекова Динкова – старши учител
    3.Селви Сабриева Ризова  - старши учител
    4.Румяна Ганчева Русева – страши учител
    5.Кольо Савов Христов – старши учител
    6.Ивалина Кънчева Стефанова – учител

V.Административно-обслуожващ персона
    1.Наталина Младенова Златева – счетоводител, оперативен
    2.Калинка Гинчева Димитрова – ЗАС

    VІ.Помощен персонал
        1.Кръстю Николов Мавродиев – огняр
        2.Цеца  Илиева Демирова – чистач,хигиенист
        3.Семра Сали Мустафова – чистач, хигиенист
        4.Елена Костова Атанасова – чистач, хигиенист
        5.Румяна Стоянова Христова  - чистач, хигиенист       

Всички права запазени! ©ОУ Св.Св. Кирил и Методий